Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Uczniowie

 


Home > Uczniowie > Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład SU Szkoły Podstawowej w Kobylnicy:

Przewodniczący: Będzimierowska Gabriela 8a

Zastępca Przewodniczącego: Olaf Mroczek 8c

Skarbnik: Hanna Strugała 7b

Pozostali członkowie Samorządu Uczniowskiego klas 4-8:
1. Michalina Kuśmierczy 8d
2. Urszula Kostarczyk 8e
3. Tymoteusz Leszczyński 5c
4. Julia Kupiszewska 5d
5. Aleksandra Paruzel 7e
6. Anna Senger 7e
7. Helena Tutlewska 4b
8. Mateusz Hyc 5b
9. Hanna Chaberska 7a

 

Opiekunowie SU klas 4-8:Joanna Gasperowicz-Kucharska, Aleksandra Centkowska, Monika Prusak, Aleksandra Świtała


Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego
1. Uruchomienie działalności SU wrzesień
- samorządowe wybory do SU wrzesień/ październik
2. Ułożenie planu pracy SU z uwzględnieniem: wrzesień
- regulaminu SU
- planu wychowawczego szkoły
- planu wydarzeń szkolnych
3. Ustalenie terminów zebrań SU: październik
4. Wybranie przewodniczącego , zastępcę oraz członków sekcji szkolnych: październik

Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji

1. Współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, pracownikami administracji szkolnej, kołami zainteresowań działającymi na terenie szkoły: cały rok szkolny
2. Podejmowanie zadań:
a. imprezy ogólnoszkolne:
- wybory do SU 4-8
- 14 DEN upominki od SU: 14 października
- Dzień Szalonej Fryzury Andrzejki szkolne
- Dzień Patrioty na galowo: 10 listopada
- Szkolne Mikołajki Czapka Mikołaja: 6 grudnia
- Poczta walentynkowa: luty
-Szkolny Dzień Tłustego Pączka: 24 luty
- Kolorowy Dzień Wiosny: 22 marca
- Dzień Piżamowca: 1 kwietnia
- Dzień Patrioty na galowo: 4 maja
- Dzień Dziecka bez pytania i sprawdzianu: 1 czerwca
b. akcje charytatywne:
 pomoc dla zwierząt akcja charytatywna cały rok
c. prowadzenie gabloty SU

 

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS I-III

30 września 2021r. w wyniku głosowania przedstawicieli klas 1-3 zostało wyłonione prezydium MSU:

Przewodnicząca: Milena Nowak kl.3e
Zastępcy: Maria Browarek kl.3c, Alicja Guzińska kl.2d, Hanna Szymankowska kl.2d

Opiekunki:
Bernadeta Dobaczewska
Edyta Brzezińska
Aneta Buczko

 

Cel główny: Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

Cele szczegółowe:
· Reprezentowanie ogółu uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
· Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
· Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej · Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
· Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły
· Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
· Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji
· Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole
· Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną

Założenia:
· Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
· Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
· Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
· Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
· Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
· Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
· Prowadzenie tablicy Małego Samorządu Uczniowskiego
· Sporządzanie gazetek okolicznościowych,
· Organizacja i udział w akcjach charytatywnych
· Organizacja konkursów
· Współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt