Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Szkoła


Home > Z życia szkoły > Świetlica szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlice Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy:

SALA  118P - dla klas 1e, 2a  –  czynna w godzinach 6.30 – 7.45 i 12.10 – 16.30

SALA 15P - dla klas  2b, 2c, 2d - czynna w godzinach 6.30 – 8.40 i 12.10 – 16.30
SALA 137S - dla klas 2e, 3d, 3e - czynna w godzinach 6.30 – 16.30
SALA  236S – dla klas 3a, 3b, 3c – czynna w godzinach 6.30 – 8.40 i 12.10 – 16.30

SALA  227P
 - dla klas  4a, 4b ,4c, 4d - czynna w godzinach 6.30 – 8.40 i 12.10 – 16.30 

SALA  111F – dla klas 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c
 -  czynna w godzinach 6.00 – 16.30

Świetlica oddziałów przedszkolnych:
 0 a -  SALA 239S czynna w godzinach 6.30 – 8.00 i 13.00 – 16.30
  0 b, c, d (działające przy ul.  Transportowej) czynna w godzinach 6.30-8.00 oraz 13.00-16.30
 Świetlica dla klas 1a, 1b, 1c, 1d (działające przy ul.  Transportowej) czynna w godzinach 6.30 – 16.30.

 

Regulamin pracy świetlicy oddziałów przedszkolnych

 1. Świetlica oddziałów przedszkolnych czynna jest w godz. 6:30 – 16:30 (za wyjątkiem godzin zajęć obowiązkowych).
 2. Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym przed godz. 6:30, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem rodzica jest zgłosić przyjście dziecka do świetlicy.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonych terminach wypełnionej karty zapisu.
 4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby dorosłe przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy. Uczniowie, którzy ukończyli 7 rok życia mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców. Dzieci które nie ukończyły 7 roku życia mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby dorosłe upoważnione pisemnie.
 5. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 16.30.
 6. Życzenie jednego rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez decyzję sądową.
 7. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz skontaktować się z Policją. 
 8. Wszelkie zmiany dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy (odbiór przez osobę dotąd nieupoważnioną) należy zgłaszać do nauczycieli świetlicy na piśmie z aktualną datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 
 9. Upoważnienia telefoniczne nie są uwzględniane.
 10. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa pobytu na świetlicy, kulturalnego zachowania, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 11. Za rzeczy zagubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice, prawni opiekunowie.
 12. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego semestralną i końcoworoczną ocenę z zachowania.
 13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu świetlicy przez dziecko lub jego rodziców/prawnych opiekunów, uczeń może być czasowo zawieszony w zajęciach świetlicy.
 14. Wszelkie zmiany związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z nauczycielami świetlicy.

 

Regulamin pracy świetlicy szkolnej

 1. Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6:30 – 16:30 (za wyjątkiem godzin zajęć obowiązkowych).
 2. Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko przebywające w szkole przed godz. 6:30, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonych terminach wypełnionej karty zapisu.
 4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy. Uczniowie, którzy ukończyli 7 rok życia mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.
 5. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby dorosłe upoważnione pisemnie.
 6. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 16.30.
 7. Życzenie jednego rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez decyzję sądową.
 8. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz skontaktować się z Policją.
 9. Wszelkie zmiany dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy (odbiór przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) należy zgłaszać do nauczycieli świetlicy na piśmie z aktualną datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 10. Upoważnienia telefoniczne nie są uwzględniane.
 11. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa pobytu na świetlicy, kulturalnego zachowania, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 12. Za rzeczy zagubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice, prawni opiekunowie.
 13. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego semestralną i końcoworoczną ocenę z zachowania.
 14. W przypadku nie przestrzegania regulaminu świetlicy przez dziecko lub jego rodziców/prawnych opiekunów, uczeń może być czasowo zawieszony w zajęciach świetlicy.
 15. Wszelkie zmiany związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z nauczycielami świetlicy.

 

WYPRAWKA ŚWIETLICOWA

Drodzy Rodzice
dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną w Roku Szkolnym 2021/2022 prosimy o przyniesienie wyprawki świetlicowej. Proszę o wybranie kilku z n/w materiałów za kwotę  ok. 30 zł.  potrzebnych do pracy świetlicy:

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica realizuje swoje zadania według szkolnego oraz własnego, rocznego planu pracy spójnego z programem wychowawczo profilaktycznym szkoły.
 2. Na początku roku szkolnego wychowawcy świetlicy zbierają od rodziców pisemną deklarację (kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej), określającą osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy.
 3. Uczeń ma prawo przebywać w świetlicy szkolnej po wcześniejszym zapisaniu przez rodzica.
 4. Na świetlicę przyjmowane są tylko dzieci rodziców pracujących i dojeżdżające.
 5. Opiekę nad dzieckiem w drodze do świetlicy i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo). W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 6.   Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo, wyrażają zgodę oraz wypełniają oświadczenie o  odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu.
 7. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności, tzn. podchodzi do biurka i podaje wychowawcy imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
 8. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy i opieki nauczyciela – wychowawcy przy odrabianiu lekcji.
 9. Uczeń ma prawo korzystać z gier, sprzętu sportowego i innego za zgodą nauczyciela.
 10. Uczeń ma całkowity zakaz korzystania z telefonu komórkowego (może użyć tylko w przypadkach uzasadnionych i za zgodą nauczyciela).
 11. Uczeń ma obowiązek szanować gry, zabawki i sprzęt sportowy.
 12. Uczeń nie może wychodzić bez pozwolenia nauczyciela.
 13. Uczniowie mogą być zwalniani ze świetlicy na pisemną prośbę rodziców.
 14. Podczas przerw w świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie objęci stałą opieką.
 15. Uczeń ma obowiązek przestrzegać wszystkich zasad ruchu pieszego w drodze na przystanek.
 16. Uczeń ma obowiązek przestrzegać wszystkich zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm moralnych.
 17. W sytuacji, gdy uczeń sprawia problemy wychowawcze, nie reaguje na uwagi wychowawcy, naraża swoje i innych bezpieczeństwo lub zdrowie, rodzice będą wzywani do natychmiastowego odebrania dziecka ze świetlicy.