Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Uczniowie

 


Home > Uczniowie > Mniejszość niemiecka

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

1.Nauczyciele prowadzący zajęcia:

2. Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia z podziałem na klasy:

3. Wymiar godzin: po 3 godziny tygodniowo dla każdej z klas, w tym trzecia godzina w klasach 2b, 2c, 2d i 2e to realizacja innowacji pedagogicznej p. Moniki Rosłan o nazwie „Gry i zabawy z językiem niemieckim w klasach II SP”


4. Materiały dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt, karty pracy, obrazki, ilustracje, plakaty, rysunki, zdjęcia, napisy,  gazetki, zabawki, przedmioty piśmiennicze, plastyczno-techniczne,  magnetofon, tablica multimedialna, podręcznik interaktywny, zasoby na platformach edukacyjnych, moduły interaktywne, itp.


5. Formy realizacji: zajęcia dydaktyczne, rozwijające, ruchowe, plastyczno-techniczne, np. wykonywanie słowniczków obrazkowych, plakatów, plansz tematycznych, wykonywanie zadań na kartach pracy, krzyżówki, czytanie, przepisywanie lub tłumaczenia tekstów, gry i zabawy (również online przy użyciu aplikacji do nauki języka niemieckiego) itp.


6. Główne założenia, cel: Głównymi celami nauczania języka niemieckiego mniejszości na etapie wczesnoszkolnym jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, podtrzymanie i rozwój jego tożsamości narodowej poprzez naukę języka, kultury, elementów historii i tradycji kraju ojczystego. Ważnym, dla całego etapu edukacyjnego jest również kształcenie sprawności manualnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, samodzielności oraz umiejętności uczenia się.
Innymi głównymi celami, jakie sobie założyliśmy były różne aktywności wspierające proces nauczania języka i poznawania kultury państw niemieckiego obszaru językowego, którymi były na przykład bezpłatne wycieczki kulturoznawcze.
Najważniejszym jednak celem wychowawczym jest promowanie zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postawy uczciwego, odważnego i tolerancyjnego młodego człowieka, uczącego się przez całe życie, potrafiącego nawiązywać kontakty i zgodnie współpracować z innymi.
Pozostałe cele, to:

7. Metody i formy pracy:

Prowadzone zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości wykorzystują właściwości psychiczne i fizyczne dziecka takie jak: ciekawość, otwartość, potrzebę komunikacji, żądzę wiedzy, spontaniczność i aktywność fizyczną.

Program, który jest realizowany na naszych zajęciach jest elastyczny, można go dostosować do indywidualnych warunków i potrzeb nauczyciela oraz uczniów. Dużą uwagę poświęcamy kształceniu mowy poprzez naukę rymów, krótkich wierszy, piosenek, umiejętne splatanie nauki z zabawą. Uczniowie pracują z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń „Hallo Anna”, z materiałami z podręcznika „Niko”, z interaktywną bazą dydaktyczną i z różnorodnymi materiałami dydaktycznymi nauczycieli. W Szkole Podstawowej w Kobylnicy, zajęcia języka niemieckiego z tytułu mniejszości odbywają się od roku 20016.