Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Uczniowie

 


Home > Uczniowie > Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący: Oskar Winsztal, 8b

Zastępca: Martyna Lewandowska, 8c

Skarbnik:  Michał Kud, 6a

 

Opiekunowie SU Gimnazjum: Magdalena Wieczorek, Joanna Gasperowicz-Kucharska

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

1. Uruchomienie działalności SU wrzesień
- samorządowe wybory do SU wrzesień
2. Ułożenie planu pracy SU z uwzględnieniem: wrzesień
- regulaminu SU
- planu wychowawczego szkoły
- planu wydarzeń szkolnych

3. Ustalenie terminów zebrań SU: październik
4. Wybranie przewodniczącego , zastępcę oraz członków sekcji szkolnych: październik

Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji

1. Współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, pracownikami administracji szkolnej, kołami zainteresowań działającymi na terenie szkoły: cały rok szkolny
2. Podejmowanie zadań:
a. imprezy ogólnoszkolne:
- wybory do SU 4-8
- 14 DEN upominki od SU: 14 października
- Dzień Szalonej Fryzury Andrzejki szkolne
- Dzień Patrioty na galowo: 11 listopada
- Szkolne Mikołajki Czapka Mikołaja: 7 grudnia
- Poczta walentynkowa: luty
- Kolorowy Dzień Wiosny: 22 marca
- Dzień Piżamowca: 1 kwietnia
- Dzień Patrioty na galowo: 4 maja
- Dzień Dziecka bez pytania i sprawdzianu: 1 czerwca
-Gimnastyka klas z samorządem: raz w miesiącu
b. akcje charytatywne:
 pomoc dla zwierząt akcja charytatywna cały rok
c. prowadzenie gabloty SU

Protokół z wyborów samorządu uczniowskiego 2020

 

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS I-III

Cel główny: Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

Cele szczegółowe:
· Reprezentowanie ogółu uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
· Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
· Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej · Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
· Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły
· Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
· Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji
· Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole
· Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną

Założenia:
· Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
· Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
· Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
· Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
· Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
· Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
· Prowadzenie tablicy Małego Samorządu Uczniowskiego
· Sporządzanie gazetek okolicznościowych,
· Organizacja i udział w akcjach charytatywnych
· Organizacja konkursów
· Współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt 

 

25 września 2020r odbyły się wybory w wyniku których wyłoniono:
prezydium Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:
przewodniczący: Nathan Kaciuban, kl.2b
zastępcy przewodniczących: Kacper Romanków kl.2c, Lena Wojtaszek kl.3a

 

Opiekunki MSU:
Edyta Brzezińska,
Bernadeta Dobaczewska,
Agnieszka Szrajda